Word lid van de KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-4

Als lid versterk je niet alleen je eigen positie, maar ook die van alle verloskundigen in Nederland. Door als collectief op te treden, staan we sterk en kunnen we breed gedragen stappen zetten richting een nog betere geboortezorg.

Ledenvoordelen

• Je kunt meedenken over en bijdragen aan de inhoud van het vak.
• Je hebt toegang tot handige basisdocumenten met betrekking tot waarneming, praktijkvoering, overname, tariefbepaling, toelatingscontracten, etc.
• Als je lid bent van de KNOV ben je automatisch ook aangesloten bij de geschilleninstantie.
• Als klinisch verloskundige heb je via de KNOV toegang tot juridische ondersteuning door vakbond FBZ.
• Je krijgt toegang tot de KNOV helpdesk.
• Je hebt toegang tot het online inspiratienetwerk, waar meer dan 2.500 verloskundigen met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen.
• Je ontvangt vier keer per jaar het tijdschrift De Verloskundige.

Het KNOV-lidmaatschap

De KNOV behartigt jouw belangen aan landelijke tafels. We staan voor je klaar met informatie en advies over de inhoud en organisatie van verloskundige zorg. Al 125 jaar.

‘Ik ben lid van de KNOV omdat ik het belangrijk vind dat we als beroepsgroep een eenheid vormen. Al tijdens mijn studie kon ik dankzij mijn lidmaatschap gebruikmaken van handige basisdocumenten. Zeker de praktische inwerkdocumenten zijn voor mijn start als verloskundige heel waardevol.’

Lidewij Knol, net afgestudeerd en waarnemend verloskundige
Lid worden of meer weten?

Kijk op knov.nl/lid-worden


KNOV in actie: Recap

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-4

De wetenschappelijk adviseurs van de KNOV geven antwoord op vragen van KNOV-leden. Elke editie lichten we een paar van die wetenschappelijk onderbouwde antwoorden in het kort toe. Ben je op zoek naar andere wetenschappelijke adviezen of wil je uitgebreide versies van de adviezen lezen? Heb je zelf een vraag? Stel deze dan gerust via de helpdesk (MijnKnov). De adviseurs je helpen je graag op weg!

Herderstasje, vrouwenmantel en frambozenblad

De wetenschappelijk adviseurs kregen de vraag of er evidence is in verband met het inzetten van herderstasje, vrouwenmantel en/of frambozenblad zowel prenataal als durante partu. Er is momenteel te weinig bekend over het effect en de veiligheid van herderstasje en vrouwenmantel. Naar het gebruik van frambozenblad is meer onderzoek gedaan. Vrouwen dienen op de hoogte gebracht te worden van de mogelijke risico’s die het gebruik van frambozenblad met zich meebrengen, waaronder het risico op een sectio caesarea. Dit zou een reden kunnen zijn om het gebruik af te raden. Meer onderzoek is nodig om een volledig advies te kunnen geven over de werking en veiligheid van vrouwenmantel, herderstasje en frambozenblad tijdens de prenataal, durante partu en postpartum. Kijkend naar de cliënt kan het voor zorgverleners van belang zijn om ook tijdens de intake en gedurende de zwangerschap naar het gebruik van kruidengeneesmiddelen te vragen. Dit om potentiële bijwerkingen, zoals hoofdpijn, maag- darmklachten en lage glucosespiegels te bespreken.

Zijn infraroodwarmtekussens en infraroodsauna’s veilig?

Ook de tweede vraag die binnenkwam, vergde wat uitzoekwerk aangezien het geen alledaags onderzochte materie is die in wetenschappelijke studies getest, vergeleken en/of beschreven staan. In infraroodwarmtekussens zitten panelen met ‘far infrared ray’ (FIR). Uit verschillende studies blijkt dat FIR een positief effect kan hebben op onder andere pijnklachten en dat de werking langer is dan bij gebruik van stralings-warmtebronnen (zoals een kruik). Het is echter nog onduidelijk hoe FIR precies werkt. Een warmtekussen kan mogelijk positief effect hebben op baringspijn. Er zijn tot nu toe geen nadelige effecten gevonden bij kortdurend gebruik, maar de evidence is zeer beperkt. Verder is er weinig bekend over het gebruik van infraroodstraling (waaronder FIR) voor ontspanning in de zwangerschap en tijdens de bevalling. Zo is niet bekend in welke mate infrarood de lichaamstemperatuur van de zwangere verhoogt. Hyperthermie kan nadelige gevolgen hebben voor de zwangerschap, met name in het eerste trimester. Gezien de precieze werking van infrarood onbekend is en er onvoldoende evidentie is beschreven, kunnen we mogelijke schadelijke effecten niet uitsluiten. 

Voor KNOV-leden zijn de volledige adviezen terug te vinden op knov.nl. 


Update

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-4
Verbeterde urgentie-indeling ambulancezorg

Per 1 januari 2024 hanteert de triageafdeling van de ambulancezorg een nieuwe urgentie-indeling. Er komen zes normen variërend van A0 met de grootst mogelijke spoed tot C2 met zelfzorgadvies. De zwangere vrouw zal hier weinig van merken omdat voor haar vrijwel altijd de ambulance gaat rijden. Afhankelijk van spoedsituatie zal de ambulance iets sneller bij haar zijn.

Update deverloskundige.nl 

Het kan je niet ontgaan zijn: deverloskundige.nl wordt vernieuwd. Een flinke klus waar het projectteam al een tijd de tanden in zet. En dat doen we niet alleen. Een grote groep met verloskundigen, cliënten én iO, het bureau dat ook thuisarts.nl gemaakt heeft, werkt mee aan het verbeteren van onze cliëntwebsite. Het nieuwe design van deverloskundige.nl is al klaar en zowel wijzelf als de cliënten aan wie we het voorgelegd hebben zijn enthousiast. Uit een gebruikerstest blijkt dat respondenten het ontwerp betrouwbaar, mooi en overzichtelijk vinden. Over een paar weken staat achter de schermen een basiswebsite klaar. Deze zal worden getest en uitgebreid. Naar verwachting zal de website in de eerste helft van 2024 'online gaan' en met cliënten gedeeld kunnen worden. Binnenkort organiseren we een webinar. Hierin krijg je een sneak preview van de nieuwe website, vertellen we je meer over de waarde van goede online content (en hoe je die zelf kunt inzetten!) en kun je vragen stellen of feedback geven.

Reanimatie bij natte pasgeborene

Naar aanleiding van de recent verschenen multidisciplinair ontwikkelde handreiking 'Ondersteuning bij de transitie en reanimatie van de pasgeborene' zijn de scholingseisen voor kraamverzorgenden die partusassistentie verlenen, aangescherpt met betrekking tot het reanimeren van de natte pasgeborene. Hierdoor kan de verwachting worden gewekt dat de reanimatie van een natte pasgeborene als voorbehoudenhandeling kan worden gedelegeerd aan een niet zelfstandige professional (kraamverzorgende). Gelet op de gevolgen van het niet slagen van een reanimatie en de inhoudelijke verantwoordelijkheid én aansprakelijkheid voor de uitkomsten van de verloskundige is het niet passend om de reanimatie van de pasgeborene te delegeren. Wees hierbij als verloskundige scherp op je eigen verantwoordelijkheid. Vaker zijn diverse zorgverleners betrokken bij de zorgverlening aan en de behandeling van een cliënt. Dit leggen we vast in richtlijnen of handreikingen, zoals in de recent ontwikkelde multidisciplinaire handreiking. Weeg in je handelen naast deze afspraken altijd jouw verantwoordelijkheid als verloskundige voor moeder en/of kind mee.

De master Verloskunde is gestart! 

In september is de nieuwe unieke master Verloskunde van start gegaan. Deze wetenschappelijke master, ondergebracht binnen het hbo, is ontwikkeld door de drie verloskunde academies in Nederland (Amsterdam/Groningen, Maastricht,
Rotterdam) samen met de KNOV. Het is een unieke, op praktijkvraagstukken gerichte master voor alle verloskundigen, om hun vakinhoudelijke kennis te verdiepen en hen te voorzien van de vaardigheden en tools die nodig zijn om het voortouw te kunnen nemen in het werkveld. Kijk voor meer informatie op masterverloskunde.nl of neem contact op met Suzanne Thompson, SPC Onderwijs en Wetenschap (sthompson@knov.nl).

 


KNOV in actie: Recap

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-3

De wetenschappelijk adviseurs van de KNOV geven antwoorden op vragen van KNOV-leden. Elke editie lichten we een paar van die wetenschappelijk onderbouwde antwoorden in het kort toe. Heb je zelf ook een vraag? Stel deze dan via de helpdesk. De adviseurs helpen je graag op weg!

Magnesiumsuppletie ter preventie van hypertensieve aandoeningen

De wetenschappelijk adviseurs kregen de vraag of er evidence is van een preventief effect van magnesiumsuppletie tijdens de zwangerschap op het al dan niet ontstaan van hypertensieve aandoeningen. De wetenschappelijke literatuur is echter niet eenduidig in een eventueel verband tussen magnesiumsuppletie en het ontwikkelen van pre-eclampsie. Er is geen literatuur gevonden die het verband onderzocht tussen magnesium-suppletie en (zwangerschaps)hypertensie. Er wordt met name bij een hoog risico-populatie een verband waargenomen tussen magnesiumsuppletie ter preventie van pre-eclampsie. Echter zitten er ook beperkingen aan deze onderzoeken. Magnesiumsuppletie kan overwogen worden bij een hoogrisicopopulatie, daarbij zal het beleid geïndividualiseerd moeten worden. De reden voor het starten van magnesium-suppletie speelt hierin een rol, bij zwangere vrouwen met een hypomagnesiëmie lijkt het beschermend effect het sterkst. Meer onderzoek naar magnesiumsuppletie in een hoogrisicopopulatie is nodig om het toe te passen bij alle hoogrisicozwangeren. Daarbij zal er ook in acht moeten worden genomen welke groep zwangere vrouwen tot de hoogrisicogroep behoren. Er zal ook onderzoek gedaan moeten worden naar welke magnesium-supplementen goed werken (bij zwangere vrouwen), welke dossering optimaal is, welke interactie het mogelijk heeft met het gebruik van calcium suppletie en/of acetylsalicylzuur en in welke periode deze gestart dient te worden. 


Update

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3
Tarief gepubliceerd voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg

Naast de volledige tariefbeschikking 2024 heeft de NZA op 30 juni ook het tarief voor Centering-Based Interactieve Prenatale Groepszorg (CB-IPG) gepubliceerd. Zwangere vrouwen die deelnemen aan CB-IPG stoppen vaker met roken, beginnen vaker met borstvoeding en zijn meer zelfredzaam dan zwangere vrouwen die individuele zorg krijgen. Het tarief bedraagt zeventig euro per deelnemende zwangere vrouw. Verloskundigen die groepszorg aanbieden, kunnen hier vanaf 1 januari 2024 aanspraak op maken. Het tarief kan als extra, losse, zorgactiviteit gedeclareerd worden. De KNOV is in de afrondende fase met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over borging van kwaliteit, evaluatie en monitoring van dit zorgaanbod. Dit is onderdeel van de vereisten bij de invoering. Dit doen wij met input van onder andere Stichting CenteringZorg en TNO. Zodra de uitkomsten van het overleg met ZN definitief bekend zijn, worden deze uiteraard gedeeld met de KNOV-leden.

Kick-off vernieuwde KNOV-platforms 

Als belangenbehartiger van álle verloskundigen wil de KNOV de landelijke belangenbehartiging meer differentiëren op basis van werksetting. Zo komen de verschillende perspectieven binnen de vereniging beter tot hun recht. We willen dit doen met een aantal professionele platforms, te beginnen met het vernieuwde platform Klinisch Verloskundigen en het platform Vertegenwoordigers van een Eerstelijns Verloskundige Organisatie (VEVO). De platforms worden ondersteund met een online community. Op 31 oktober vindt de fysieke kick-off plaats. De vernieuwde platforms bestaan uit alle KNOV-leden die werkzaam zijn als klinisch verloskundigen of als VEVO. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor de lancering van het platform. Geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met Quinty Spits, beleidsadviseur en -platformsecretaris: qspits@knov.nl.

Infographic Uitwendig versie gepubliceerd

De geregistreerde uitwendige versies van 2021 en 2022 uit het inmiddels gesloten versieregister van de KNOV zijn inzichtelijk gemaakt in een infographic. Deze infographic geeft onder andere een overzicht van het slagingspercentage van de geregistreerde versies en de modus partus na een geslaagde en niet-geslaagde versie. Sinds december 2022 is het oude versieregister gesloten en kunnen versies worden geregistreerd in het nieuwe registratieplatform.

We vragen alle versiekundigen om de uitwendige versie goed te registreren (inclusief follow-up). Aan verloskundigen die cliënten verwijzen naar een collega-versiekundige vragen we om de follow-up-gegevens zo snel mogelijk aan te leveren aan de betrokken versiekundige, zodat zij een complete registratie van de versie kan realiseren. Alleen zo kunnen we zorgen voor complete registratie en daarmee de kwaliteit van de uitwendige versie door verloskundigen en in de eerste lijn (blijven) aantonen. Heb je een vraag rondom het registratieplatform? Mail naar registratieplatform@knov.nl. Heb je een vraag over het deelregister uitwendige versie, onderdeel van het Kwaliteitsregister? Mail naar kwaliteitsregister@knov.nl.


Word lid van de KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3

Als lid versterk je niet alleen je eigen positie, maar ook die van alle verloskundigen in Nederland. Door als collectief op te treden, staan we sterk en kunnen we breed gedragen stappen zetten richting een nog betere geboortezorg.

Ledenvoordelen

• Je kunt meedenken over en bijdragen aan de inhoud van het vak.
• Je hebt toegang tot handige basisdocumenten met betrekking tot waarneming, praktijkvoering, overname, tariefbepaling, toelatingscontracten, etc.
• Als je lid bent van de KNOV ben je automatisch ook aangesloten bij de geschilleninstantie.
• Als klinisch verloskundige heb je via de KNOV toegang tot juridische ondersteuning door vakbond FBZ.
• Je krijgt toegang tot de KNOV helpdesk.
• Je hebt toegang tot het online inspiratienetwerk, waar meer dan 2.500 verloskundigen met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen.
• Je ontvangt vier keer per jaar tijdschrift De Verloskundige.

Het KNOV-lidmaatschap

De KNOV behartigt jouw belangen aan landelijke tafels. We staan voor je klaar met informatie en advies over de inhoud en organisatie van verloskundige zorg. Al 125 jaar. 

‘Ik ben lid van de KNOV omdat ik het belangrijk vind dat we als beroepsgroep een eenheid vormen. Al tijdens mijn studie kon ik dankzij mijn lidmaatschap gebruikmaken van handige basisdocumenten. Zeker de praktische inwerkdocumenten zijn voor mijn start als verloskundige heel waardevol.’

Lidewij Knol, net afgestudeerd en waarnemend verloskundige
Lid worden of meer weten?

Kijk op knov.nl/lid-worden


Bestuurders door de jaren heen

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-3

In de afgelopen 125 jaar hebben veel voorgangers zich hard gemaakt voor de positie en de belangen van de vroedvrouw. Grote dank gaat uit naar iedereen die zich hiervoor heeft ingezet. Voor zover de archieven het toelaten, een zo compleet mogelijk overzicht van eerdere voorzitters en bestuursleden. 

Voorzitters

1898-1913

Bond van Vrouwelijke Verloskundigen in Nederland

Mevr. F. de Kadi 1898-1913

1909-1913

Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging

Mevr. M. Mes-van den Bosch 1909

Mevr. A.H.J. Schoonhoven-Vetter 1910-1913

1910-1913

Centrale Vroedvrouwen-Vereeniging Utrecht e.o.

Mevr. E. Van de Werft 1910-1913

1913-1926

Nederlandsche Maatschappij tot behartiging der belangen van vrouwelijke Verloskundigen die het diploma van Vroedvrouw verworven hebben (fusie van de Bond van Vrouwelijke Verloskundigen, de Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging en de Centrale Vroedvrouwen-Vereeniging Utrecht e.o.)

Mevr. F. de Kadi 1913-1926

1924-1926

Nederlandsche Vroedvrouwen-Vereeniging

Mevr. S. Sievertsen Buvig

1926-1942

Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen

Mevr. S. Sievertsen Buvig 1926-1935

Mevr. A.J. de Graaf-van der Elst 1935

Mevr. S. Sievertsen Buvig 1935-1936

Mevr. J. van de Lende 1936-1942

1921-1942

R.-K. Bond van Vroedvrouwen 

Mevr. F.A. Jannes 1921-1923 

Mevr. C. Stoffers 1923-1937 

Mevr. C. van de Linden-de Groot 1937-1938

Mevr. M. Looyen 1938-1942

1942-1945

Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen én de R.K. Bond van Vroedvrouwen door de bezetter afgedwongen fusie

Mevr. M. Looyen 1942-1945

1945-1975

Bond van Nederlandsche -Vroedvrouwen

Mevr. J. van de Lende 1945-1950

Mevr. F.C. van Wichen 1950-1965

Mevr. PJ.S. Braam-van de Woude 1965-1972

Mevr. A. Hovius 1972-1974, functie waargenomen door Mevr. E. Voorbergen 1973-1974

Mevr. N. Lugtenburg 1974-1975

1945-1975

R.-K. Bond van Vroedvrouwen. Vanaf 1955 de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroedvrouwen

Mevr. M. Looyen 1945-1967

Mevr. A.J.M. Rijkenberg 1967-1968

Mevr. M. Boot-Kuyper 1968-1972

Mevr. J.H.M. Genits 1972-1975

1975-1998

Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (fusie van Bond van Nederlandsche Vroedvrouwen en de Nederlandse R.K. Vereniging van Vroedvrouwen)

Mevr. J.H.M Gerrits én Mevr. N. Lugtenburg gedeeld voorzitterschap 1975-1978

Mevr. JHM. Gerrits 1978-1980

Mevr. C.M. Meijer-Broeckmans 1980-1982

Mevr. AA Lems 1982-1988

Mevr. M.H. Cromheecke-Reus 1988-1994

Mevr. L. van der Esch 1994-1996

Mevr. A. Hertzberger waarnemend voorzitter 1996-1997 voorzitter vanaf 1997

 

Voorzitters en bestuursleden

1999 - 2002

Marian van Huis voorzitter

Rafael van Crimpen vice-voorzitter

Leonie Welling

Riet van der Donk

Alie Ruysink

Linda Aten

Mary Scheffer-Zwart

Willy van der Meijs-Diederik

Ton Wennekers

2002 - 2004

Marian van Huis voorzitter

Joyce Kors vice-voorzitter

Ton Wennekers 

Juliet Daemen 

Margreet van der Kwast 

Herman Voorzee          

2004 - 2005

Marian van Huis voorzitter tot juni 2005

Joyce Kors vice-voorzitter tot november 2004

Sjaak Toet vanaf juni 2005

Ton Wennekers tot november 2004

Mike Muller vanaf november 2004

Juliet Droog 

Margreet van der Kwast 

Greta Rijninks-van Driel vanaf november 2004

Laury de Bie-Post vanaf juni 2004

2005 - 2007

Marian van Huis voorzitter tot juni 2005 

Sjaak Toet voorzitter vanaf juni 2005

Greta Rijninks van Driel vice-voorzitter vanaf juni 2005

Juliet Droog

Margreet van der Kwast

Mike Muller

Laury de Bie-Post

Angela Verbeeten vanaf oktober 2007

2007 - 2009

Sjaak Toet voorzitter tot juni 2010

Greta Rijninks-van Driel vice-voorzitter

Angela Verbeeten 

Juliet Droog tot november 2007

Margreet van der Kwast tot juni 2008

Mike Muller

Laury de Bie-Post

Erna Kerkhof vanaf november 2007

Marjanne Wigbers-Zuurveld vanaf november 2009

2009 - 2011

Sjaak Toet voorzitter tot juni 2010

Angela Verbeeten vanaf 2010 voorzitter

Linda Rentes vice-voorzitter vanaf juni 2010

Greta Rijninks-van Driel vice-voorzitter tot 2010

Mike Muller tot juni 2011

Laury de Bie-Post tot juni 2010

Marjanne Wigbers-Zuurveld vanaf november 2009

Erna Kerkhof

Jolijn Betlem vanaf 2010

2011 - 2013

Angela Verbeeten voorzitter

Linda Rentes vice-voorzitter

Anke Blokhuis tot november 2013

Erna Kerkhof tot november 2013

Marjanne Wigbers-Zuurveld tot november 2012

Jolijn Betlem

Johan Zoutberg vanaf november 2012 

2013 - 2016

Linda Rentes voorzitter

Mieke Beentjes vice-voorzitter

Marian van den Berg vanaf juni 2014 

Ina Bastiaans tot juli 2015

Jolijn Betlem

Johan Zoutberg

2016 - 2017

Mieke Beentjes voorzitter

Linda Rentes tot juni 2016 

Corien van der Haar vice-voorzitter

Marian van der Berg

Jolijn Betlem tot november 2017

Johan Zoutberg

Marrit Smit vanaf juni 2017

2018

Mieke Beentjes voorzitter

Corien van der Haar vice-voorzitter

Berteld Kok vanaf juni 2018 

Marrit Smit 

Johan Zoutberg

Richard van den Broek vanaf november 2018

Martin Groesz vanaf november 2018

2019-2022

Mieke Beentjes voorzitter tot juni 2019

Carola Groenen voorzitter vanaf juni 2019

Corien van der Haar vice-voorzitter tot februari 2019

Marrit Smit vice-voorzitter tot juni 2022

Richard van den Broek tot november 2021

Berteld Kok

Martin Groesz tot maart 2020

Sophie Six vanaf juni 2019

Kees Erends vanaf juni 2021

September 2022 - heden

Marieke Smith voorzitter

Maaike van Rijn vice-voorzitter

Rebekka Visser tot januari 2023

Joke Klinkert tot februari 2023

Alieke de Roon-Immerzeel

Stephanie Brand vanaf juni 2023

Mis je iemand of klopt er iets niet helemaal? Laat het ons dan weten via redactie@knov.nl. 


Word lid van de KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-2

Als lid versterk je niet alleen je eigen positie, maar ook die van alle verloskundigen in Nederland. Door als collectief op te treden, staan we sterk en kunnen we breed gedragen stappen zetten richting een nog betere geboortezorg.

Ledenvoordelen

• Je kunt meedenken over en bijdragen aan de inhoud van het vak.
• Je hebt toegang tot handige basisdocumenten met betrekking tot waarneming, praktijkvoering, overname, tariefbepaling, toelatingscontracten, etc.
• Als je lid bent van de KNOV ben je automatisch ook aangesloten bij de geschilleninstantie.
• Als klinisch verloskundige heb je via de KNOV toegang tot juridische ondersteuning door vakbond FBZ.
• Je krijgt toegang tot de KNOV helpdesk.
• Je hebt toegang tot het online inspiratie-netwerk, waar meer dan 2.500 verloskundigen met elkaar in gesprek gaan en elkaar helpen.
• Je ontvangt vier keer per jaar tijdschrift De Verloskundige.

Speciaal voor studenten: het aspirant-lidmaatschap

Wil je als verloskundige in opleiding nu al een sterke organisatie achter je -hebben staan? Word dan aspirant-lid. Je krijgt het tijdschrift De Verloskundige, kunt plaatsnemen in werkgroepen en commissies, krijgt toegang tot het besloten deel van de KNOV-website en het inspiratienetwerk op Facebook. Onmisbare informatie voor je studie en beroepsvorming.

Het KNOV-lidmaatschap

De KNOV behartigt jouw belangen aan landelijke tafels. We staan voor je klaar met informatie en advies over de inhoud en organisatie van verloskundige zorg. Al 125 jaar. 

Lid worden of meer weten?

Kijk op knov.nl/lid-worden 


125 jaar KNOV

Tekst: VRHL Content en Creatie, 2023-2

2023 is voor de KNOV een bijzonder jaar. Onze organisatie bestaat namelijk op 13 september 125 jaar. Een mijlpaal om bij stil te staan. Dat doen we op verschillende feestelijke manieren.

Feestelijke Jubileumdag

Al 125 jaar mag de KNOV verloskundigen verenigen, iets waar we als beroepsorganisatie erg trots op zijn. Reden genoeg voor een feestje. Daarom organiseren we op woensdag 13 september een Jubileumdag waar wij jou graag voor uitnodigen, want vieren doe je samen! 

Aan alles is gedacht; interessante sprekers uit het werkveld én daarbuiten, een hapje en een drankje én een bijzondere locatie. We verwelkomen je graag bij het Archeon in Alphen aan den Rijn voor een inspirerende dag vol interactie en gezelligheid met collega’s uit het vak.

Speciale editie

Ter ere van het jubileum staat de septembereditie van het tijdschrift De Verloskundige helemaal in het teken van het 125-jarig bestaan. Laat je inspireren door verhalen van toen en nu.

Predicaat Koninklijk

In 1998 kreeg de vereniging het Predicaat Koninklijk toegekend: de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Dit predicaat geldt telkens voor vijfentwintig jaar. Onlangs is er weer een verzoek ingediend voor verlenging en we kijken ernaar uit om het predicaat ook de komende vijfentwintig jaar te mogen voeren.

Zien we jou op 13 september? Klik hier en meld je aan.


KNOV in actie: Recap

Tekst: Eveline Mestdagh, 2023-01

De wetenschappelijk adviseurs van de KNOV geven antwoorden op vragen van KNOV-leden. Elke editie lichten we een paar van die wetenschappelijk onderbouwde antwoorden in het kort toe. 

Advies bij werkafspraken omtrent het actief leiden van het nageboortetijdperk

De wetenschappelijk adviseurs kregen de vraag om een protocol te reviseren waarin werkafspraken staan genoteerd over het actief leiden van het nageboortetijdperk bij een vaginale geboorte in de eerste lijn. Wat hieruit duidelijk naar voren kwam, is dat er heel wat regionale protocollen ‘leven’ die nog niet gebaseerd zijn op de laatste inzichten en wetenschappelijk bewijs. Zo werd er vaak verwezen naar studies die met name een lage bewijskracht hadden of die onderzoek deden bij een risicopopulatie, wat dan weer niet aansloot bij de originele onderzoeksvraag. Het is dus zeker goed om hiervoor advies in te winnen bij onze pool van wetenschappelijk adviseurs.